Puheenjohtajan palsta.


PUHEENJOHTAJAN AJATUKSIA VUODEN VAIHTUESSA


Lämmin kiitos vuoden 2019 toimintoihin osallistumisesta. Erityiskiitos kaikille niille vapaaehtoi-sille toimijoille ja hallituksen jäsenille, jotka ovat omalla työpanoksellaan mahdollistaneet kaik-ki ne asiat, joita olemme sekä kevään että syksyn 2019 aikana toteuttaneet. Jäsenmäärämme on pysynyt edelleen melko vakaana.
Kiitos kuuluu myös rahallista avustusta antaneille tahoille: Selkäliitolle, Joensuun kaupungille, Pihlajalinnan Joensuun toimipisteelle, opintokeskus Sivikselle ja myös kaikille jäsenetuja tarjoa-ville yrityksille. Saamamme avustukset ja edut ovat omalta osaltaan auttaneet meitä tarjoa-maan yhdistyksemme palveluja entiseen tapaan edulliseen jäsenhintaan.
Tulevaan vuoteen lähdemme palvelujen tarjonnan suhteen menneen vuoden suuntaisella vali-koimalla. Terveysliikunnasta löytyy joitakin uusia kokeiluja jo keväälle. Hallitus aloittaa toimin-tansa vuoden alusta lähes entisellä kokoonpanolla. Vaikka yhdistyksemme jäsenmäärä on val-takunnallisestikin huomioituna suuri, uusien ehdokkaiden löytyminen hallitustyöskentelyyn on ollut nihkeää jo viimeisen parin vuoden aikana. Toivonkin, että halukkuutta ja intoa jatkossa löytyy enemmän. Vaikka työ pohjautuu vapaaehtoistyöhön, se myös antaa paljon. Ilman toimi-vaa hallitustyöskentelyä yhdistyksen toiminta ei myöskään voi jatkua. Koska terveysliikuntatar-jontamme on monipuolista, kaipaamme myös liikuntavastaavaa koordinoimaan ryhmätoimin-tojamme. Kukaan ei tarvitse toimia yksin, vaan työtä tehdään yhdessä ja yhteistyössä hallituk-sen kanssa. Ota rohkeasti yhteyttä ja tule tutustumaan. Mielellämme kerromme lisää.

 

 


MIETITYTTÄÄ MYÖS SE, ETTÄ ISTUMMEKO LIIKAA!!!


Tämän päivän elämäntapa ”laittaa” istumaan ja pitää suuren osan valveillaoloajasta meitä pai-kallaan lapsuudestamme alkaen ellemme kiinnitä siihen huomiota. Erityisen haitallista on tut-kimustenkin mukaan television ja ruutuviihteen ääressä yhtäjaksoinen istuminen useita tunteja päivässä. Usein siihen liittyy napostelua, mikä näkyy helposti vyötäröllä. Ikääntyessä ja eläk-keelle siirtyessä usein runsas istuminen vielä lisääntyy entisestään.
Miksi pitkäaikainen istuminen on vaarallista? Suuret lihasryhmät ovat passiivisina ja kulutta-vat vähän energiaa. Niiden aineenvaihdunta hidastuu. Etukumara asento voi heikentää välile-vyjen aineenvaihduntaa ja pitkän ajan kuluessa olla osasyynä välilevyjen ja nivelien rapistumi-seen, niska- ja alaselkäkipuihin. Huono istuma-asento venyttää ja heikentää selän takaosan lihaksia, jolloin niiden selkärankaa tukeva tehtävä hankaloituu. Istumisasennossa paine lantion ja reisien etuosan alueella kasvaa. Tällöin lantion ja alaraajojen aineenvaihdunta heikkenee.
Pitkä kestoinen istuminen kuormittaa yksipuolisesti kehon tukirakenteita. Lisäksi sillä on yhteys mm. valtimosairauksiin ja diabetekseen. Lapsilla ja nuorilla voi olla myös haitallisia yhteyksiä nuorten ja lasten itsetunnon kehittymiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Lyhyesti haitat voidaan kiteyttää seuraavasti; kun istut yli seitsemän tuntia päivittäin: lihakset heikentyvät, luusto haurastuu, niska- ja selkäkivut lisääntyvät, alaselkä kuormittuu ja jalat turpoavat.

 

Miten vähennät istumista? Yleisenä sääntönä voidaan pitää, että vältä runsasta istumista ja paikallaanoloa aina kun voit. Tauota istumista mahdollisimman paljon. Jokainen voi muuttaa halutessaan omaa arkeaan rutiini kerrallaan. Vaihda asentoa, nouse seisomaan muutama kerta tunnissa ja liikuskele kevyesti. Muista että pienikin liike virkistää. Käytä portaita aina kun se on mahdollista. Kävele lyhyet matkat asioille, harrastuksiin, töihin ja kouluun. Tärkeä on muistaa kaikki muukin terveysliikunta yleiskunnon ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Lyhyesti - kun nou-set seisomaan, niin vireystila paranee, syke kiihtyy hieman, verenkierto ja aineenvaihdunta vilkastuu, lihakset aktivoituvat ja energiaa palaa, nivelet notkistuvat, keho ja mieli virkistyy. Ehkäpä tässäkin pätee vanha sanonta: ”vierivä kivi ei sammaloidu”.
Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut suosituksen Istu vähemmän – voi paremmin! Suosi-tukset on kohdistettu eri ikäryhmille. Istumista ja terveysliikuntaasi voit testata myös myös UKK-instituutin liikuntapiirakalla Liikunko riittävästi – istunko liikaa osoitteessa www.ukkinstituutti.fi. Myös Hyvä Selkä lehden numerossa 4/2019 löytyy tästä asiasta lisää.


Hyvää kevättä, aurinkoista vuotta 2020, hyviä hiihtokelejä ja monipuolista liikettä!
Sirpa Moilanen, pj.