Säännöt

POHJOIS-KARJALAN SELKÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

Voimassaolevat säännöt: 09.06.2021 18:39:17 

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue 

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Selkäyhdistys ry ja sen kotipaikka on Joensuu ja sen toimialueena on Pohjois-Karjalan maakunta. 

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimialueellaan 

- työskennellä selkäterveyden ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi 

- työskennellä selkäsairauksien ja -vammojen ehkäisemiseksi, hoidon ja kuntoutuksen lisäämiseksi ja saatavuuden parantamiseksi sekä selkäoireisten sosiaaliturvan parantamiseksi ja henkisen vireyden ylläpitämiseksi 

- toimia vertaistukena selkäoireisille erilaisin toimintatavoin. Yhdistys on Selkäliitto ry:njäsenyhdistys. 

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

- harjoittaa terveyttä edistävää ja ylläpitävää liikuntatoimintaa - harjoittaa koulutus, tiedotus-, julkaisu- ja neuvontatoimintaa 

- toimii selkäsairaiden hoitomahdollisuuksien ja sosiaaliturvan parantamiseksi 

- antaa tarvittaessa lausuntoja ja tekee aloitteita viranomaisille ja muille päättäjille selkäsairauksien ja -vammojen ehkäisemiseksi sekä vähentämiseksi yhdistyksen toimialaa koskevissa asioissa 

- toimii yhteistyössä alueensa viranomaisten, yhteisöjen ja järjestöjen kanssa edistääkseen selkäterveyttä. 

4 § Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu jäsentensä maksamien jäsenmaksujen ja julkisten avustusten lisäksi 

- vastaanottamaan muita avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja - omistamaan ja hallitsemaan kiinteää ja irtainta omaisuutta 

- järjestämään arpajaisia, myyjäisiä, juhlia ja rahankeräyksiä hankittuaan siihen tarvittaessa asianmukaisen luvan. 


5 § Jäsenet

 Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka 

haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen 

kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa. 

6 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt vuotuisen jäsenmaksunsa maksamatta tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

7 § Jäsenmaksu 

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta, erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. 

Yhdistys voi valtuuttaa Selkäliiton hoitamaan jäsenmaksujen perinnän puolestaan. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. 

8 § Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja, 6 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä. 

Hallituksen jäsenen ja puheenjohtajan toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaanvarapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Hallituksen kokoukset voidaan tarvittaessa pitää myös sähköisesti. 

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja. Varapuheenjohtaja, sihteeri tai 

taloudenhoitaja kaksi yhdessä tai hallituksen määräämä henkilö yksin. 

10 § Tilikausi ja tilin- tai toiminnantarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. 

11 § Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Yhdistyksen kokouksiin on mahdollista osallistua yhdistyksen hallituksen niin päättäessä myös reaaliaikaisen 

tietoliikenneyhteyden välityksellä. Etäosallistumismahdollisuudesta on mainittava kokouskutsussa. 

12 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Ilmoitus yhdistyksen kokouksen ajasta ja paikasta sekä siinä käsiteltävistä asioista on lähetettävä kaikille yhdistyksen jäsenille kirjallisena tai sähköpostitse tai julkaistava yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä vähintään seitsemän (7) päivää ja ylimääräisiin kokouksiin vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. 

13 § Varsinaiset kokoukset 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus. 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa. 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

5. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan tarkastuskertomus. 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, jotka on esitetty helmikuun loppuun mennessä. 


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus. 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa. 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsenmaksujen suuruudet, hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot sekä talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle. 

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet. 

7. Valitaan yksi (1) tai kaksi (2) toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastajaa seuraavaksi kalenterivuodeksi.

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kuukautta ennen kevät- tai syyskokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 


14 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 

15 § Muuta 

Muissa kohdissa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.