Säännöt

Hyväksytty Pohjois-Karjalan Selkäyhdistys ry:n kevätkokouksessa 22.4.2024
Sääntömuutos Patentti- ja rekisterihallitukseen 29.4.2024


POHJOIS-KARJALAN SELKÄYHDISTYS RY:N UUDISTETUT SÄÄNNÖT


1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue
Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Selkäyhdistys ry ja sen kotipaikka on Joensuu
ja sen toimialueena on Pohjois-Karjalan maakunta.


2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on toimialueellaan
- työskennellä selkäterveyden ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi
- työskennellä selkäsairauksien ja -vammojen ehkäisemiseksi, hoidon ja
kuntoutuksen lisäämiseksi ja saatavuuden parantamiseksi sekä selkäoireisten
sosiaaliturvan parantamiseksi ja henkisen vireyden ylläpitämiseksi
- toimia vertaistukena selkäoireisille erilaisin toimintatavoin
Yhdistys on Selkäliitto ry:n jäsenyhdistys.


3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- harjoittaa terveyttä edistävää ja ylläpitävää liikuntatoimintaa
- harjoittaa koulutus, tiedotus-, julkaisu- ja neuvontatoimintaa
- toimii selkäsairaiden hoitomahdollisuuksien ja sosiaaliturvan parantamiseksi
- antaa tarvittaessa lausuntoja ja tekee aloitteita viranomaisille ja muille päättäjille
selkäsairauksien ja -vammojen ehkäisemiseksi sekä vähentämiseksi yhdistyksen
toimialaa koskevissa asioissa
- toimii yhteistyössä alueensa viranomaisten, yhteisöjen ja järjestöjen kanssa
edistääkseen selkäterveyttä.


4 § Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu jäsentensä maksamien jäsenmaksujen
ja julkisten avustusten lisäksi
- vastaanottamaan muita avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
- omistamaan ja hallitsemaan kiinteää ja irtainta omaisuutta
- järjestämään arpajaisia, myyjäisiä, juhlia ja rahankeräyksiä hankittuaan siihen
tarvittaessa asianmukaisen luvan.


5 § Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen
kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen
toimintaa.


6 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt vuotuisen jäsenmaksunsa maksamatta tai on
menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä,
tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


7 § Jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta,
erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous.
Yhdistys voi valtuuttaa Selkäliiton hoitamaan jäsenmaksujen perinnän puolestaan.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.


8 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja, 4
varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä.
Hallituksen jäsenen ja puheenjohtajan toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen
jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet
hallituksen jäsenistä on läsnä. Hallituksen kokoukset voidaan tarvittaessa pitää myös
sähköisesti.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja. Varapuheenjohtaja, sihteeri tai
taloudenhoitaja tarvittaessa kaksi yhdessä tai hallituksen määräämä henkilö yksin.


10 § Tilikausi ja tilin- tai toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen
kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi
(2) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.


11 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään maalis-
huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo
siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti
vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun vaatimus
sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja
kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdistyksen kokouksiin on mahdollista osallistua yhdistyksen hallituksen niin päättäessä
myös reaaliaikaisen tietoliikenneyhteyden välityksellä. Etäosallistumismahdollisuudesta on
mainittava kokouskutsussa.


12 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Ilmoitus yhdistyksen kokouksen ajasta ja paikasta sekä siinä käsiteltävistä asioista on
lähetettävä kaikille yhdistyksen jäsenille kirjallisena tai sähköpostitse tai julkaistava
yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä vähintään seitsemän (7) päivää ja
ylimääräisiin kokouksiin vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.


13 § Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan tarkastuskertomus.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, jotka on esitetty helmikuun loppuun
mennessä.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsenmaksujen suuruudet, hallituksen jäsenten
ja toiminnantarkastajien palkkiot sekä talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle.
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet.
7. Valitaan yksi (1) tai kaksi (2) toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastajaa
seuraavaksi kalenterivuodeksi.
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kuukautta ennen kevät-
tai syyskokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


14 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen
tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


15 § Muuta
Muissa kohdissa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.